Ataşehir Dev Kent Parkı İhaleye Çıkıyor

İstanbul Ataşehir'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

01 Aralık 2015
Ataşehir Dev Kent Parkı İhaleye Çıkıyor

Ataşehir Belediyesi Atapark rekreasyon alanı yapılmasını 54 milyon 696 bin 203 TL'ye ihale çıkarıyor...

Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Atatürk mahallesinde yer alan arsasını Atapark rekreasyon alanı yapılması ve intifa hakkı karşılığı işletilmesini edecek. İhale 23 Şubat 2016 tarihinde saat 11:30'da Ataşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde 19 Şubat 2016 tarihinde saat 16:30'a kadar Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

İhalenin toplam muhammen bedeli 54 milyon 696 bin 203 TL olarak belirlendi. İhale şartname Sözleşme ve ekleri saat 08.00-12.00 ve 12.30-16.30 saatleri arasında Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek ya da 2 bin TL karşılığında aynı yerden satın alınabilecek.

ataehir

İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler;

- İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2016 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.
d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi.(Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
g) İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari yüzde otuz (%30)'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı. İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.
h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.
ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.
j) İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme) , İş deneyim belgesi;
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son onbeş yıl içerinde yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri veya özel sektöre yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri için toplam yatırım bedelinin yüzde elli (% 50)’si kadar iş deneyim belgesi. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun İş bitirme, iş denetim veya iş yönetme belgeleri ile özel sektöre yapılmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış tek sözleşme kapsamında yapılmış yukarıda sayılan işler benzer iş bitirme olarak kabul edilecektir.)
Ortak girişimlerde iş deneyim belgesinin, pilot ortak veya özel ortaklardan hisse oranlarına bakılmaksızın herhangi birisinin karşılaması yeterli olacaktır.
İş deneyim belgelerindeki tutarlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri Uygulama yönetmeliğine göre güncellenecektir.
k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
l) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a, b, c, d, e, h, ı, k,) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.
m) İhaleye katılan istekliler aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi doğrultusunda noter onaylı teknik personel taahhütnameleri liste ekinde idareye sunulacaktır.
• (1) Adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi
• (1) Adet İnşaat Mühendisi
• (1) Adet Mimar
• (1) Adet İnşaat Teknikeri,
• (1) Adet Makine Mühendisi,
• (1) Adet Elektrik Mühendisi,
• (1) Adet Harita Teknikeri,
• (1) Adet Peyzaj Mimarı.
n) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.
o) 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

-İhaleye katılacak kişilerden istenilen belgeler;
A) İÇ ZARF:
İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Geçici teminat mektubu: tahmini yatırım maliyetinin yüzde üç (%3)’ü olan 1.640.886,12-TL tutarındaki teminat mektubu ve eki Genel Müdürlük teyit yazısı,
Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),
Teklif mektubu İdaremizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin teklif mektubunda kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmadan açık olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
İç Zarfın Kapatılması:
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir.
B) DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir,
a) İç zarf
b) 5. maddede belirtilen yeterlilik evrakları
Dış Zarfın Kapatılması:
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığı, belediye mülkiyetinde olan 2 bin 192 metrekare arsayı 2 milyon

16 Ekim 2017


Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

İzmir Ulukent'te inşa edilen Norda Homes projesinde çalışmaların yanı sıra daire satışları da devam

15 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.