Beyşehir Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat

25 Kasım 2015
PAYLAŞ
Beyşehir Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat

Beyşehir Belediyesi kat karşılığı 59 daire ve 4 dükkan inşaatı işini 7 Aralık'ta ihaleye çıkarıyor...

Beyşehir Belediyesi Konya Beyşehir'de 14 bin 636 metrekarelik arsa üzerine kat karşılığı yapım işini ihaleye çıkarıyor. İhale 7 Aralık 2015 tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

59 daire ve 4 dükkanın yapımını öngören ihalenin toplam muhammen bedeli 8 milyon 710 bin 750 TL olarak belirlendi. İhale Beyşehir Belediyesi Encümen Salonunda Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No: 2 Beyşehir/KONYA adresinde gerçekleşecek.

İhale şartnamesi Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No: 2 Beyşehir/KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bin TL'ye satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin getirmesi gereken belgeler

- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,
- Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,
- 2015 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış belgeyi,
- İhaleye katılacak olanlardan, son yayınlanan Yıllık cirosu muhammen bedelin üzerinde olduğuna dair Mali müşavir onaylı bilanço,,
- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
- Noter tasdikli imza sirkülerini,
- Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,
- İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,
- Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
- İş ortaklarında, ortaklardan birinin, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.
- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.
- Vergi borcu yoktur yazısı.
- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.
- İhale mevzuatına göre düzenlenecek teklif mektubu.


"Beyşehir Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat" haberine ait yorum yok

Yorum Yap