Bursa Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım İhaleye Çıkıyor

Bursa Osmangazi'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

20 Ocak 2016
Bursa Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım İhaleye Çıkıyor

Bursa Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım kat karşılığı inşaat işi ihaleye çıkıyor...

Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım 10316 Ada, 1 parsel, 10317 ada 1 parsel, 10318 ada 1 parsel, 10322 ada 1 parsel, 10324 ada 1 parsel üzerine kat karşılığı inşaat yapımı işini ihaleye çıkarıyor.

4 etaptan meydana gelen Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. etap 1. kısmında inşaat çalışmalarının yüzde 30'u tamamlanmış durumda. 15 bin 95 metrekare alan üzerinde 10 blok halinde yükselen 1. etap 1. kısım toplam 223 konut ve 17 ticari birimden meydana geliyor.

Bursa Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım için yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli 46 milyon 412 bin 800 TL olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli 1 milyon 392 bin 384 TL olan işin ihalesi 2 Şubat 2016 Salı günü saat 14:00'da Osmangazi Belediyes Hizmet Binası Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 adresinde bulunan Osmangazi Belediye Hizmet Binası 1. kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Satın Alma Servisinde görülebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesini 3 bin TL karşılığında aynı adresten satın alınması gerekiyor.

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

A) İkametgah belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi
B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2016 yılı vizeli),
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
C) İmza sirkülerini vermesi,
- Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
D) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
E) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi,
G) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler
- İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin %50’ü kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)
- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,
- Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)
- Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdari şartnamenin 8. maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin hazırlanması ve sunulması.
H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40’ını sağlaması şarttır.
İ) Yer Görme Belgesi (İdare tarafından verilecektir)
J) Şartname Alındı MakbuzuHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.