Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çankaya'da Satılık Arsa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çankaya'daki rezerv yapı alanını 135 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

16 Eylül 2016
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çankaya'da Satılık Arsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çankaya'daki rezerv yapı alanını 135 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dçnüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Çankaya Beytepe'de 16 bin 711 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. 29369 ada 2 parselde kayıtlı olan merkezi iş alanlı arsanın emsali 3.00, Hmax: serbest olarak gözüküyor.

135 milyon TL istenen arsa 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlendi. İhale 3 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 10:30’da gerçekleşecek.

İhaleye teklif vermek isteyenler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km Mustafa Kemal Mah. No:278 Kat:10 Lodumlu-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görebilir ya da 2 bin TL karşılığında satın alabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Kanuni ikametgâh ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
b) Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve tüzel kişiler için ise vergi kimlik numarası ile birlikte mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, (kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
e) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.