Euphoria Aegean Resort Otel'in Arsası Satışa Çıkıyor

12 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Euphoria Aegean Resort Otel'in Arsası Satışa Çıkıyor
Seferihisar Belediyesi Euphoria Aegean Resort & Spa Otel'in çıplak mülkiyet hakkı 13 milyon TL'den satışa çıkarıyor...

İzmir Seferihisar Belediyesi Sığıcak mahallesinde 1081 ada 1 parsel kayıtlı olan 52 bin 183 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu arsa üzerinde eptün Turizm ve Ticaret A.Ş. lehine 47 yıl 6 ay müddetle 10 Ekim 2053'e kadar irtifak hakkı bulunan Euphoria Aegean Resort Otel yer alıyor.

Mülkiyeti belediyeye ait olan arsa çıplak mülkiyet hakkı 13 milyon TL'den satışa sunuluyor. İhale 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacak. İhale Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni odasında gerçekleşecek.İhale bedelinin ilk taksiti peşin olarak verilecek olup aylık 4 eşit taksit halinde ödenecek. İhaleye dair şartname Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden görülebilir ya da 200 TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a - Dış Zarf
b - İç Zarf
c - Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)
d - Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
e - Nüfus sureti (gerçek kişiler için)
f - Muhammen bedelin %3 ü oranında, 390.000,00 TL (Üç Yüz Doksan Bin Türk Lirası) tutarında geçici teminat yatırmak. (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.)
g - Şartname alındı makbuzu
h - Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname
ı - Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
j - Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

"Euphoria Aegean Resort Otel'in Arsası Satışa Çıkıyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap