İstanbul Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu!

İstanbul kurban kesim yerleri belirlendi. İşte ilçe ilçe kesimin yapılacağı adresler

08 Eylül 2015
İstanbul Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu!

İstanbul kurban kesim yerleri belirlendi. İşte ilçe ilçe kesimin yapılacağı adresler…

HABER: Şengül  KIRMIZITAŞ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu da 2015 yılı kurban hizmetlerine ile ilgili esasları kararlaştırdı.

İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu’ndan 2015 yılı kurban kesim hizmetlerine yönelik çıkan kararlar şöyle;
1-2015/01 N o ’lu İl K urban H izm etleri K om isyonu kararları gözden geçirilm iş olup alm an kararların ilgili ve yetkili birim lerce uygulanmasına,
2- İlçe K urban H izm etleri K om isyonlarınca karara bağlanan ekli listedeki kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin kom isyonum uzca da kabul edilm esine, karar tarihinden sonra ihtiyaç duyulm ası halinde İlçe K om isyonlarınca önerilecek kurban satış ve kesim yerlerinin B üyükşehir B elediye B aşkanlığı V eteriner H izm etleri M üdürlüğü ve İl G ıda, T arım ve H ayvancılık M üdürlüğünce birlikte değerlendirilerek uygun görülm esi halinde İl K urban H izm etleri K om isyonu adına B üyükşehir B elediye B aşkanlığı V eteriner H izm etleri M üdürlüğünce izin verilmesine,
3-Yağm ur suyu hatlarının doğrudan denize bağlantılı olduğu yerlerde hayvanların kesilm esi durum unda doğrudan denize akan kan çirkin bir görüntü verm ekte olduğundan dolayı denize kıyısı bulunan ilçelerim izde atık su giderlerinin yağm ur suyu kanalına verilm em esine, yağm ur suyu kanallarının olduğu yerlerde hayvan kesim ine izin verilm em esine ve bu gibi yerlerin ilgili kurum larca daha sıkı kontrol edilmesine,
4-Komisyonum uz tarafından alm an bütün kararların ilgili ve yetkili kurum larca titizlikle yerine getirilm esine ve herhangi bir aksaklığa m eydan verilm em esi açısından kurum am irleri tarafından takip edilmesine,
5-Bu kararın birer örneğinin gereği için; 80 ¡1 V aliliğine (İl M üftülüğünce e-posta ile), B üyükşehir B elediye B aşkanlığına, İSK İ G enel M üdürlüğüne, M arm ara ve B oğazlar Sahil G üvenlik B ölge K om utanlığına, İl Jandarm a K om utanlığına, İl E m niyet M üdürlüğüne, 39 İlçe K aym akam lığına, 39 İlçe B elediye B aşkanlığına, İl M illi E ğitim M üdürlüğüne, İl G ıda T arım ve H ayvancılık M üdürlüğüne, 11 Ç evre ve Şehircilik M üdürlüğüne, O rm an ve Su İşleri 1. B ölge M üdürlüğüne, İl Sağlık M üdürlüğüne, İl H alk Sağlığı M üdürlüğüne, K arayolları 1.B ölge M üdürlüğüne, T icaret O dası B aşkanlığına, T icaret B orsası B aşkanlığına, Z iraat O dası B aşkanlığına, T üm İl/İlçe G ıda T arım ve H ayvancılık M üdürlüklerine (İl G ıda T arım ve H ayvancılık M üdürlüğünce e-posta ile) ve V eteriner H ekim ler O dası B aşkanlığına gönderilm esine, O ybirliği ile karar verilmiştir.

İLÇE İLÇE KURBAN KESİM YERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.