İzmir Seferihisar Belediyesi’nden Satılık Taşınmaz

İzmir Seferihisar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

27 Ocak 2016
İzmir Seferihisar Belediyesi’nden Satılık Taşınmaz

İzmir Seferihisar Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 2 adet taşınmazı satışa çıkarmaya hazırlanıyor…

İzmir Seferihisar Belediyesi Sığacık Akkum’daki mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Arsalardan biri 9 bin 19,70 metrekare ticari aktivite alanı, diğeri ise 6 bin 108,50 metrekare günübirlik tesis alanı.

Seferihisar Belediyesi taşınmaz ihalesi 10 Şubat 2016’da yapılacak.

Biri 4 milyon 509 bin diğeri ise 3 milyon 50 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkacak olan taşınmazların ödemeleri yüzde 50 peşin kalanı 9 eşit taksit şeklinde yapılacak.

SEFERİHİSAR

İHALE DETAYLARI
Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların her biri 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37 - 43. Maddelerinde belirtilen şekilde Kapalı Teklif Usulü ile iki ayrı ihalede satılacaktır.
Madde 2. Taşınmazların bedeli %50’si peşin, kalan %50’si aylık 9 (dokuz) eşit taksitte tahsil edilecektir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir.
Madde 3. İhale kapsamındaki taşınmazlara ilişkin tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.
Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar imar planı sınırları içinde ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.
1 - İhale Sıra numaralı taşınmazın imar durumu:
İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup 1297 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Ticari Aktivite alanıdır. Ticari alanında E: 0,30 Hmax: 6,50 mt= (2 kat)
Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün bulunmamaktadır.
2 - İhale Sıra numaralı taşınmazın imar durumu:
İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 1296 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır. Günübirlik Tesis yapılması durumunda E: 0,05 H: 4,50 mt= (1 kat)
Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün bulunmamaktadır.
Madde 4. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri MüdürlüğüCamikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.
Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;
2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,
a) Dış Zarf
b) İç Zarf
c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)
d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)
f) Şartname alındı makbuzu
g) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname
h) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
Madde 9. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri dahilindeücretsiz görülebilir ve 100 TL karşılığında temin edilebilir; ihaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.
Madde 10. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 10/02/2016 tarih ve saat: 10.20’e kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Yeni Doğuşkent projesi yeşiller içerisinde bir hayat sunuyor

Yeni Doğuşkent projesi yeşiller içerisinde bir hayat sunuyor

2017 Bursa konut projeleri arasında dikkat çeken Yeni Doğuşkent projesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde

23 Eylül 2017


Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep dönemi başladı

Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep dönemi başladı

Ege Yapı'nın Hasköy'de hayata geçireceği Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep toplanmaya başlandı. B

23 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat