Kartal Orhantepe Koruma Amaçlı İmar Planı Onaylandı

Kartal Orhantepe mahallesi 2222 ada 237 parsel ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylandı...

09 Eylül 2016
Kartal Orhantepe Koruma Amaçlı İmar Planı Onaylandı Kartal Orhantepe mahallesi 2222 ada 237 parsel ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylandı...

İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi, 188 Pafta, 2222 ada, 237 parsele ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylandı. Bakanlık tarafından 1 Eylül'de onaylanan plan 9 Eylül 2016 ile 10 Ekim 2016 tarihleri arasında 30 gün boyunca askıya çıkarıldı.

PLAN NOTLARI

1) Plan onama sınırı Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi 188 pafta, 2222 ada, 237 parsel sınırdır.

2) Plan onama sınırı içerisindeki alan Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi 188 pafta, 222 ada, 237 parsel yükseköğretim alanıdır. Bu alanda fakülte, enstitü ve rektörlük binaları, idari birimler, öğrenci işleri merkezi, kongre merkezi, misafirhane, öğrenci yurtları, lojman, sergi ve konferans salonları, kütüphane, laboratuarlar, kapalı ve açık spor alanları, müze, yemekhane, sosyal ve kültürel tesisler, kapalı ve açık otoparklar, güvenlik binaları, sosyal ve teknik altyapı tesisleri ve üniversite ile ilgili diğer tüm birimler, alan ve bina olarak yer alabilir.

3) Uygulama 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı üzerinden yapılacaktır. Uygulama ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve tabiat varlıklarını soruma bölge komisyonunca onaylanacak mimari vaziyet ve avan projeye göre yapılacaktır. Binalar arası çekme mesafeleri, çıkma uzaklıklar, bina boyutları, kat yükselikleri, çatı şekli yapı nizami mimari tasarımı ilgilendiren ve hususlar mimari avan projede belirlenerek uygulanacaktır.

4) Uygulama aşamasında jeolojik jeoteknik etüt raporları hazırlanarak, bu raporlara uyulacaktır.

5) Parselin tamamı yükseköğretim alanı olup 3621 sayılı kıyı kanununda belirtildiği gibi kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 metreye hiç bir yapı yapılamaz ve kıyı kanunu kapsamında vaziyet planında öngörülen şekilde kullanılacaktır. İkinci 50 metreye ise sadece eğitim tesisini destekleyici günübirlik tesisler yapılacaktır.

6) Ağaç Rölevesi ve ağaç ıslah raporu yaptırılacak ve mimari avan proje ile birlikte ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu onayına sunulacak ve komisyon kararına uyulacaktır.

7) Yükseköğretim alanı, kamu tüzel kişiliğe sahip olan kurum kuruluşlarca gerçekleştirilecek ve kullanılacaktır.

8) Emsal = 0,70, Yençok = 22 m olacaktır.

9) Alan 3. derece doğal sit alanı olduğundan tüm uygulamalarda kurul ve komisyon görüşüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

10) Alanda maks taban alanı yüzde 25 olacak şekilde doğal karakteri koruyucu vaziyet planı çalışılacaktır.

11) Bahsedilmeyen hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.