Kastamonu Park AVM Satışa Çıkıyor

Kastamonu Merkez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

02 Nisan 2016
Kastamonu Park AVM Satışa Çıkıyor

Kastamonu Belediyesi Kastamonu Park AVM'yi 14 Nisan'da satışa çıkarıyor...

Kastamonu Belediyesi Kuzeykent mahallesinde 1314 ada 1 parselde yer alan Kastamonu Park AVM'yi satışa çıkarıyor. AVM için 7 milyon 553 milyon TL isteniyor.

Kastamonu Park AVM ihalesi 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 15:00'da Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat:5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

İhaleye dair şartname Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Ayrıca Kastamonu Belediyesi Tahsilat Servisine 150 TL ihale dosya bedeli yatırılarak satın alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A-) İç zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.
Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir.
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.
Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
B-) Dış Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Teklifi ihtiva eden kapatılmış mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;
A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
B) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;.(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi.
F) İlan tarihinde (ay içinde) vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
G) İlan tarihinde (ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
H) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR 02 0001 5001 5800 7287 97 10 37) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu, Mali Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit iç - 90 gün vadeli ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
I) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (A.B.C.D.E.F.G) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
J) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü,

23 Ekim 2017


Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm konut ve b

22 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.