Kazan Belediyesi'nden Satılık Küçük Sanayi Arsası

28 Eylül 2016
PAYLAŞ
Kazan Belediyesi'nden Satılık Küçük Sanayi Arsası
Kazan Belediyesi Kayı mahallesindeki küçük sanayi arsasını 1 milyon 135 bin TL'ye satışa sunuyor...

Kazan Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Kayı mahallesindeki küçük sanayi arsasını satışa çıkarıyor. 221406 ada 1 parselde kayıtlı olan arsa toplam 22 bin 716 metrekare yüzölçümüne sahip.

Metrekaresi 50 TL olan arsa için toplam yüzde 18 KDV+1 milyon 135 bin TL isteniyor. Arsanın ihalesi 7 Ekim 2016 günü saat 10:30'da Kazan Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacak.İhaleye katılacaklarda aranan belgeler;
a - İkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

"Kazan Belediyesi'nden Satılık Küçük Sanayi Arsası" haberine ait yorum yok

Yorum Yap