Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Karatay’da Satılık Arsa

19 Nisan 2016
PAYLAŞ
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Karatay’da Satılık Arsa

Konya Büyükşehir Belediyesi Karatay'da yer alan 4 arsasını 60 milyon 450 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 4 arsasını satışa çıkarıyor. Karatay Fevziçakmak mahallesinde yer alan arsaların toplam muhammen bedeli 60 milyon 450 bin TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi 3 Mayıs 2016 tarihinde 15:05 ile 15:20 saatleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak. İhaleye katılacakların en geç ihale günü saat 14:00’e kadar teklif zarfını Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekiyor.

konya

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

5.1. Dilekçe,
5.2 Tebligat için adres beyanı,
5.3. Gerçek kişi olması halinde:
5.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
5.3.2. İmza beyannamesi,
5.4. Tüzel kişi olması halinde:
5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
5.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


"Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Karatay’da Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap