Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa

02 Mayıs 2016
PAYLAŞ
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa
Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu ve Karatay'da muhammen bedeli 14.9 milyon TL olan 2 arsasını ihaleye çıkarıyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu ve Karatay'da 2 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsaların toplam muhammen bedeli 14 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

Arsaların ihale 17 Mayıs 2016 Salı günü saat 15:00 e 15:05'te Konya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacak. İhaleye katılacakların tekliflerini ihale günü en geç 14:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekiyor.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1. Dilekçe,
2. Tebligat için adres beyanı,
3. Gerçek kişi olması halinde:
3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
3.2. İmza beyannamesi,
4. Tüzel kişi olması halinde:
4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

"Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa " haberine ait yorum yok

Yorum Yap