Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık 4 Arsa

Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 4 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor… Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu ve Karatay’da bulunan

17 Aralık 2015
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık 4 Arsa

Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 4 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor…

Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu ve Karatay’da bulunan mülkiyeti belediyeye ait 4 arsayı satışa çıkarıyor.

Selçuk Dikiitaş’ta 1 adet, Karatay Fevziçakmak’ta yer alan 2 adet ve Selçuklu Yazır Mahallesi’nde konumlanan 1 adet arsayı 29 Aralık 2015 Salı günü ihale ile satışa çıkarıyor.

ARSA 2

ARSA 1

İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER
- Dilekçe,
- Tebligat için adres beyanı,
Gerçek kişi olması halinde:
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
- İmza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde:
- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
- Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
- Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
- İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
-Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
- Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.