Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa

Konya Selçuklu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

31 Mart 2016
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Dikilitaş’ta mülkiyetinde bulunan 2 arsayı satışa çıkarıyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki 2 arsayı 12 Nisan’da satışa çıkarıyor. Konya Selçuklu Dikilitaş Mahallesi’nde konumlanan ticaret imarlı 2 arsa “Kapalı teklif” ihale usulü ile satışa çıkaracak.

KONYA

İHALE DETAYLARI
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kayıtları belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2 - İhaleler, 12.04.2016 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
4 - İsteklilerin, 12.04.2016 günü en geç saat 14.15’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1. Dilekçe,
5.2. Tebligat için adres beyanı,
5.3. Gerçek kişi olması halinde:
5.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
5.3.2. İmza beyannamesi,
5.4. Tüzel kişi olması halinde:
5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
5.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
6 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü,

23 Ekim 2017


Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm konut ve b

22 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.