Kuzey Marmara Otoyolu İçin 16 Maddelik Tedbir

Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin zamanında tamamlanabilmesi için Başbakanlık tarafından tedbirler alındı. İşte o tedbirler...

24 Ağustos 2016
Kuzey Marmara Otoyolu İçin 16 Maddelik Tedbir Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin zamanında tamamlanabilmesi için Başbakanlık tarafından tedbirler alındı. İşte o tedbirler...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ihalesi yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi ve Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi işlerinin belirlenen sürede tamamlanabilmesi için Başbakanlık tedbir aldı.

Projenin zamanında yetişmesi için alınan 16 tedbir bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşte o tedbirler;

1) Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacaktır.

2) Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idare 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecektir.

3) Proje güzergahında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek halihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.

4) Proje güzergahında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecektir.

5) Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocaklarının kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesi için gereken işlemler, ilgili kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecektir.

6) Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM’nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecektir.

7) Proje güzergahında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. Maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM’nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecektir.

8) Kamulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve acele olarak neticelendirilebilmesi için; Proje bünyesinde yapılacak çalışmalar sırasında talep edilmesi halinde kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesine, planların arazi ve büro kontrollerinin yapılmasına ve 2942 sayılı Kanun uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda tescil-terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince acele olarak gerçekleştirilecektir.

9) Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme ocakları, bağlantı yolları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imarları için gereken üretim tesisleri vb. diğer tesislerin çevresel etki değerlendirmeleri yapılırken projenin 7 Şubat 1993 tarihinden önce yatırım programına alınmış olması durumu ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25 Mart 2015 tarih ve E: 2013/2534, K: 2015/925 sayılı kararı dikkate alınacak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden muhafiyet hususu buna göre değerlendirilecektir.

10) Proje güzergahı kapsamında bulunan veya yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması durumunda, durum ile ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilecek ve Kurullar konuyu gündemine ivedilikle alacaktır. Bu konudaki Kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi verme üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacaktır.

11) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecektir.

12) Güzergahın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticiler ile ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacaktır.

13) Kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden ve ilgili tapu müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştırılacak taşınmaz mallar için; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10'uncu maddesi uyarınca açılabilecek olan davalarda, aynı Kanunun 11'inci maddesi gereğince KGM'ye verilecek emsal verileri ile mahkemelere sunulacak veriler arasında yeknesaklığın sağlanabilmesi için gerekli özen gösterilecektir.

14) Projenin hazırlanması için fotogrametrik yöntemle alım için gereken uçuş izinlerinin ivedilikle verilmesi sağlanacaktır.

15) Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planları) yapmak için gerekli izin süreçleri en seri bir şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecektir.

16) Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimlerine, Karayolları 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü ile KGM'nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Valilikler tarafından mevzuatı gereğince gerekli yarım ve destek sağlanacaktır.

Haber: Maide KARADAĞ


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


İstanbul’a yapılacak olan 36 milyar TL’lik metro hattı 2019’da açılacak

İstanbul’a yapılacak olan 36 milyar TL’lik metro hattı 2019’da açılacak

İstanbul’da yapımı süren Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunu ziyaret eden İBB Başkanı Kadir Topb

12 Ağustos 2017


Göztepe Parkı'nda metro çalışmaları başlayacak

Göztepe Parkı'nda metro çalışmaları başlayacak

İBB, Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı çalışmalarına devam ediyor. İBB’den yapılan açıklamayla m

12 Ağustos 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat