Manisa’ya 5 Milyonluk Sinema

Manisa Akhisar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

11 Mart 2016
Manisa’ya 5 Milyonluk Sinema

Manisa Akhisar Hashoca mevkiinde konumlanan yazlık sinema yıkılıp yerine ticaret fonksiyonlu yeni proje yapılacak. Mülkiyeti Buldanlı Hacı Mehmet Vakfı’na ait olan arazi üzerinde yapılacak olan proje 31 Mart Perşembe günü ihaleye çıkıyor…

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti Buldanlı Hacı Mehmet Vakfı’na ait arsa üzerinde yapılacak olan ticaret fonksiyonlu projeyi 31 Mart Perşembe günü saat 14:00’da ihaleye çıkarıyor.

Manisa Akhisar Hashoca mevkiinde konumlanan ve üzerinde yazlık sinema bulunan bin 638,10 metrekare arsa üzerindeki yapıların yıkılıp ticaret fonksiyonlu bina yaptırmak suretiyle 24 yıllığına kiraya verilecek.

Kat karşılığı kiralama ihalesi 31 Mart Perşembe günü saat 14:00’da 5 milyon 26 bin TL muhammen bedel ile ihaleye çıkacak.

İHALE DETAYLARI
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif, bu teklifte Vakıflar Meclisi'nin 11.01.2016 tarih ve 739/4 no.lu kararı ile 07.12.2015 tarih 3100 no.lu Başbakanlık oluru gereği 24 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ : MANİSA
İLÇESİ : AKHİSAR
MAHALLE VEYA KÖYÜ : HASHOCA
CİNSİ : ONİKİ KARGİR BİR KERPİÇ DÜKKANI OLAN YAZLIK SİNEMA
ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 1.638,10 m2
ADA NO : 149
PARSEL NO : 1
VAKIFLAR MECLİSİ
KARAR TARİH ve NO’SU : 11.01.2016- 739/4
MUHAMMEN BEDEL : 5.026.000,00 - TL (beşmilyonyirmialtıbintürklirası)
GEÇİCİ TEMİNAT : 150.780,00 - TL (yüzellibinyediyüzseksentürklirası)
İHALE TARİHİ VE SAATİ 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:00

İŞİN ADI: “Manisa İli Akhisar İlçesi, Hashoca Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Buldanlı Hacı Mehmet Vakfı'na ait, tapunun 149 ada 1 parselinde kayıtlı 1.638,10 m2 yüzölçümüne sahip gayrimenkulün üzerindeki yapıların yıkılıp ticaret fonksiyonlu bina yaptırılmak üzere uzun süreli kiraya verilmesi işi”
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisi'nin 11.01.2016 tarih ve 739/4 nolu kararına istinaden;
Söz konusu taşınmazın;
1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılması,
2 - İşin süresinin, işletme süresi dâhil olmak üzere toplam 24 yıl olması,
3 - Kira bedellerinin ise; İlk yıl aylık 7.600,00-TL, 2. yıl ilk yılın kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması, 3. yıl aylık 23.500,00-TL kira alınması, sonraki yıllarda sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim %) oranında arttırılması,
4 - Yüklenici tarafından ihaleye konu bina ile ilgili, her türlü uygulama projesinin ve detayların hazırlanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yıkılacak yapı ve yerine yapılacak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak yıkım ve yapım ruhsatlarının alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, mevcut yapının yıkılıp, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması,
5 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir kaydedilmesi,
6 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
7 - Taşınmaz(lar)ın ve/veya bina/tesisin, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiç bir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde taşınmaz(lar)da ve/veya binada/tesiste gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
8 - Tevhit işleminin tamamlanmasının ardından 22 parsel maliklerine; tevhit öncesi yüzölçümüne sahip, zemin katta ve aynı konumda bağımsız bölüm verilmesi,
9 - Mimari proje çalışma bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla olmamak üzere, proje çalışmasını yapan mimarına sözleşmeden önce defaten ödenmesi,
10 - Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle veya başka nedenle, bu maddenin ilk fıkrasında öngörülen toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanın azalması durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %50 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi,
Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Meclisi'nin 11.01.2016 tarih ve 739/4 sayılı kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 24 (yirmidört) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 31.03.2016 tarih ve saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)
b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.
d) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
e) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.
e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.
e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.
h) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu ve istekli tarafından imzalanacak mali durum bildirimi (muhammen bedelin %15’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)
*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler,
ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,
j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,
k) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa 20. madde hükmünce temin edeceğine dair ekli örneğe uygun taahhütname,
l) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,
m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,
n) İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü veznesine veya İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
o) Teklif mektubu (6. maddeye göre hazırlanmış),
p) İhale dokümanının alındığına dair belge ve banka dekontu,
r) İdari şartnamenin tüm sayfalarının kaşelenmiş ve imzalanmış sureti,
s) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı b,c,d,e,h,ı,l ve m bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 31.03.2016 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.