Niğde Defterdarlığı’ndan 1 Milyon 206 Bin 500 TL’ye Satılık Arsa

18 Mayıs 2016
PAYLAŞ
Niğde Defterdarlığı’ndan 1 Milyon 206 Bin 500 TL’ye Satılık Arsa
Niğde Defterdarlığı Hıdırlık Mahallesi’ndeki 7 bin 733,64 metrekare arsasını 1 milyon 206 bin 500 TL bedelle satışa çıkarıyor...

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Hıdırlık Mahallesi’nde konumlanan 7 bin 733,64 metrekare arsasını 1 milyon 206 bin 500 TL tahmini bedel ile satışa çıkarıyor.

İhale 31 Mayıs saat 09:00’da Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında “Açık teklif” usulü ile yapılacak.

İHALE DETAYLARI
1 - İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2 - İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde alınmış vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3 - Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir)
4 - İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, talep edilmesi halinde satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7 - İhale ile ilgili bilgiler http://www.nigdedefterdarligi.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.
8 - İdarenin telefon numaraları: 0 388 232 32 90 / 0 388 232 32 91
İlan olunur.
"Niğde Defterdarlığı’ndan 1 Milyon 206 Bin 500 TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap