Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Atakum’da Satılık Arsa

Samsun Atakum'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

08 Aralık 2015
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Atakum’da Satılık Arsa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum'da mülkiyeti belediyeye ait 2 bin 694,56 metrekare arsayı satışa çıkarıyor...

Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait Atakum Balaç Mahallesi'nde konumlanan 2 bin 694 metrekare arsayı ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İmar planında "akaryakıt ve LPG istasyonu" kullanımında bulunan Samsun Atakum Balaç Mahallesi F36B16D1D pafta, 11894 ada, 1 nolu parselde yer alan 2 bin 694,56 metrekare arsa "kapalı teklif usulü" ile ihaleye çıkacak.

12 Milyon TL muhammen bedelle satışa çıkacak olan arsanın bedeli peşin olarak ödenecek. Geçeci teminat bedeli ise 360 bin TL.

24 Aralık 2015 Perşembe günü yapılacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi arsa ihalesi saat 16:00'da Büyükşehir Belediye Encümen toplantı salonunda kapalı tekfil usulü ile gerçekleşecek.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kişiler için)
B. Kanuni ikametgâh belgesi,
C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
D. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
E. İmza Sirkülerinin verilmesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,
b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.İ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)
H. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge.
K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 24 Aralık Perşeme günü saat 16:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Encümen Kalemine) verilmesi gerekiyor.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.