Seferihisar Belediyesi'nden Satılık Arsa

05 Eylül 2016
PAYLAŞ
Seferihisar Belediyesi'nden Satılık Arsa
Seferihisar Belediyesi Atatürk mahallesindeki yaklaşık 9 bin metrekarelik arsasını 3 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

İzmir Seferihisar Belediyesi Atatürk mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 4740 parselde kayıtşı olan 9 bin 75 metrekarelik arsanın belediyeye ait 1181/1200 hisseye denk gelen kısmı satışa sunuldu. 19/1200 hisseye karşılık gelen 146 metrekarelik kısım Maliye Hazinesine ait.

3 milyon TL istenen arsanın ihalesi 21 Eylül 216 Çarşamba günü saat 11:00'da gerçekleşecek. İhale Seferihisar Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak. İhale şartnamesi 200 TL karşılığında Seferihisar Beleditesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Dış Zarf (İdari Şartname Madde:11 de belirtilen şekliyle)
b) İç Zarf (İdari Şartname Madde:11 de belirtilen şekliyle)
c) Teklif Mektubu (İdari Şartname ekinde bulunan örneğe uygun)
d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)
f) Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü oranında olup 90.000,00 TL (doksan bin Türk Lirası) dır.
g) Şartname alındı makbuzu
h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname
ı) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

"Seferihisar Belediyesi'nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap