Sultanbeyli Belediyesi imarlı arsa satıyor!

İstanbul İli Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış ihalesi 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

25 May 2022
Sultanbeyli Belediyesi imarlı arsa satıyor! İstanbul İli Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış ihalesi 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

İstanbul İli Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yer alan arsa için satış ihalesi düzenliyor.

Ticaret ve konut alanı imarlı arsanın satış bedeli 8 milyon 996 bin 190 TL olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli de 270 bin TL olarak belirlendi.

Arsanın satış ihalesi 30 Haziran 2022 tarihinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binasındaki Encümen Salonunda yapılacak.ARSA SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul İli Sultanbeyli Belediye Başkanlığından:

MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Sultanbeyli Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz, yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhale 30/06/2022 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat: 10:00’da “Abdurrahmangazi Mahallesi, Belediye Caddesi No:4 Sultanbeyli/İSTANBUL” adresindeki Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binasındaki Encümen Salonunda,
Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname Bedeli 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) olup, Sultanbeyli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

MADDE 2- İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 3- İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 5- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür. kaşesi vurulmak suretiyle; belgelerin ihalenin yapılacağı saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir.

Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN
1- İkametgâh belgesi ve tebligat adresi,
2- Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Adli sicil kaydı evrakı,
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7- İhaleye giriş dosya bedeli 500,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden,
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin
siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza
sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Tüzel Kişiliğin SGK Genel Müdürlüğüne ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge,
4- Şirket yetki sahibi adına adli sicil kaydı evrakı,
5- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen
kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
6- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli
imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
7- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
8- Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
9- İhaleye giriş dosya bedeli 500,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz.
C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara
göre temin edecekleri belgeler istenecektir


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum