Tire Belediyesi’nden Satılık Arsa

15 Temmuz 2016
PAYLAŞ
Tire Belediyesi’nden Satılık Arsa
Tire Belediyesi mülkiyetindeki “ticaret+turizm” imarlı arsayı 2 milyon 500 bin TL’ye satışa çıkarıyor...

Tire Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan “ticaret+turizm” imarlı 4 bin 611,21 metrekare arsayı 2 milyon 500 bin TL muhammen bedeli ile satışa çıkarıyor.

İzmir Tire Cumhuriyet Mahallesi 1672 ada 1 parselde konumlanan arsa “kapalı teklif” usulü ile 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da satışa çıkacak.

İhale, Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:19 Tire/İzmir adresindeki belediye encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İHALE DETAYLARI
 İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a) Teklif Mektubu
b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
ı) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
j) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi
5 - Adı geçen taşınmazın KDV’si ve satış bedeli peşin ödenecektir.
6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.
7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)
8 - Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 27.07.2016 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.
12 - Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesin’de bulunan 1672 Ada 1 parselde kayıtlı toplam 1 adet arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.


"Tire Belediyesi’nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap