Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı Askıya Çıktı

Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak 30 gün boyunca askıya çıkarıldı...

05 Ekim 2016
Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı Askıya Çıktı Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak 30 gün boyunca askıya çıkarıldı...

İstanbul Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği gerekli düzeltmelerin yapılması ve plan notu eklenmesi suretiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Söz konusu plan 5 Ekim 2016 ile 3 Kasım 2016 tarihleri arasında 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

Toplam bin 686,44 metrekare planlama alanına sahip olan Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi'nin bin 201 metrekare iskele alanı, 406,75 metrekare park alanı, 78 metrekare kaldırım alanı bulunuyor.

PLAN NOTLARI

Genel Hükümler
1) Bu plan ve koşullarında belirtilmeyen hususlarda, konusu ve ilgisine göre;
- 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
- 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun,
- 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmelikleri,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelikleri,
- 5312 Sayılı Denizlerin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve ilgili yönetmelikleri,
- Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,
- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği,
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 1593 sayılı Umumihıfzıssıhha Kanunu,
- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,
- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,
- 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- Türk Standartları Enstitüsü Standart ve tebliğleri hükümleri geçerlidir.
- 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına uyulacaktır. Ayrıca, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışında diğer ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile mer’i üst ölçekli plan kararlarına uyulması zorunludur.

2) Yapımı planlanan alanların inşaatı ve kullanımında deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunmayacak, dolgu malzemelerinin çeşitli etkenlerle deniz içine yayılmak suretiyle sığlaşmaya ve kirliliğe sebebiyet verilmemesi için öncelikle anroşman ve beton perde gibi yapısal önlemler alınacaktır. İnşaat ve hafriyat sırasında parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik madde kullanılmayacaktır.

3) İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna İstinaden çıkarılan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”, “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”, “Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yönetimi Yönetmeliği”, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve ilgili diğer yönetmeliklerde belirtilen hususlar yerine getirilecek ve diğer mer’i mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınacaktır.

4) Projenin inşaat ve uygulama aşamalarında; seyir emniyeti, can, mal ve deniz güvenliğinin sağlanması açısından gerekli tedbirler alınarak gece ve gündüz uygun işaretlerle markalanacaktır.

5) Bu plan kapsamında kalan ve Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen mevcut bulunan ve/veya yapılması planlanan kıyı yapılarına ait uygulama projeleri (gerekli etüt, hesap ve tüm teknik detayları ile birlikte) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra deniz yapılarının inşaatına başlanılacak, onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanılmayacak ve mevcut kısımlar gerekmesi halinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylı uygulama projesine uygun duruma getirilecektir.

6) Bu plan kapsamında kalan ve Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen kıyı yapıları için; inşaatın bitimine müteakip Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili genel müdürlüğünden “işletme izni” alınmadan faaliyete geçilemez.

7) 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği inşai ve fiziki uygulamalar sırasında korunması gerekli herhangi bir kültür/tabiat varlığına rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak ivedilikle en yakın mülki idare amirliğine veya müzesine veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.

8) İnşaat aşaması ve sonrasında ekolojik, hidrografik ve oşinografik dengenin bozulmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

9) Plan kapsamında bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda proje ve fiili uygulama yapılmadan önce Maliye Bakanlığından İzin alınması gerekmektedir. Söz konusu alanlar, kiralama süresi kadar kullanılacak ve kiralama süresinin sonunda bedelsiz olarak, her türlü borçtan ve taahhütten ari olarak Maliye Bakanlığına devredilecektir.

10) Bu plan, plan notları ve plan raporları ile bir bütündür.

Özel Hükümler
1) Planlama alanı, deniz otobüslerinin yanaşması ve yolcu indirme-bindirme faaliyetleri için kullanılacaktır. İskele alanında deniz otobüslerinin yanaşması ve yolcu indirmesi ve bindirmesi için ihtiyaç duyulan üst yapılar, Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te tanımlanan destek birimleri, yönetim birimleri, sosyal ve teknik altyapı tesisleri kapsamında yapılabilir. Planlama alanı kapsamındaki park alanında ise emsale konu herhangi bir yapılaşma olmayacaktır.

2) Planlama alanı kapsamındaki iskeleye ait üst yapıların toplam büyüklüğü 239 m²’yi, Yençok:5.50 m’yi geçemez. Destek birimleri içerisinde yer alan yeme-içme satış ünitelerinin büyüklüğü maksimum 36 m²’dir.

3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 16144 sayılı yazısı uyarınca; İstanbul İli, Tuzla İlçesi’nde, İstanbul Deniz Otobüsleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması
planlanan “deniz otobüsü iskelesi projesi” ile ilgili olarak İstanbul Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 27.01.2012 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildiği belirtilmekle beraber söz konusu proje ile ilgili olarak 5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyularak diğer meri mevzuat çerçevesinde gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmadan çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi, proje kapsamında değişiklik veya kapasite artışı planlanması durumunda İstanbul Valiliğine (Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvuru yapılması gerekmektedir.

4) Dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak arazilerin kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan alanlarla yol bağlantısı, onaylı imar planları ile bütünleşecek şekilde ilgili idaresince sonuçlandırılacaktır.

5) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 29.01.2014 tarihli ve 18890 sayılı yazısında yer alan jeolojik görüşlerde belirtilen hususlar ile birlikte, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 19.01.2010 tarihinde onaylanan ve Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan imar planlarına esas yerleşime uygunluk değerlendirmesinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

6) Yukarıda belirtilen genel ve özel hükümlerin gerek inşaat aşamasında gerekse de uygulama aşamasında yerine getirilmemesi halinde sorumluluk yatırımcıya ve konusuna göre ilgili kurum/kuruluş/idareye ait olacaktır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


İstanbul olası bir depreme hazır mı?

İstanbul olası bir depreme hazır mı?

Marmara depreminin 20'nci yıl dönümünde akıllara İstanbul'un olası bir depreme karşı son durumu geld

17 Ağustos 2019


Motto Teras Bahçe projesi Selçuklu'da yükseliyor

Motto Teras Bahçe projesi Selçuklu'da yükseliyor

Konya'da dikkat çeken çalışmalar arasında yer alan Motto Teras Bahçe projesinde satışlar sürüyor.

17 Ağustos 2019


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum