Ulaştırma Bakanlığı’ndan Satılık 3 Gayrimenkul

13 Ocak 2016
PAYLAŞ
Ulaştırma Bakanlığı’ndan Satılık 3 Gayrimenkul

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sapanca'da yer alan 3 gayrimenkulünü 27 Ocak'ta satışa çıkarıyor...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sakarya Sapanca Mahmudiye Köyü'nde yer alan 3 gayrimenkulünü satışa çıkarıyor. Aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen gayrimenkullerin ihalesi 27 Ocak 2016 tarihinde 14:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

bakanlık

Satışa sunulan gayrimenkulleri toplam muhammen bedeli 638 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılacak olan istekliler ihaleye ait dosya ve şartnameyi Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görebilir.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler

a) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
b) Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),
c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
d) Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e) Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
h) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
i) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin listedeki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
j) Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)


"Ulaştırma Bakanlığı’ndan Satılık 3 Gayrimenkul" haberine ait yorum yok

Yorum Yap