Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nden Satılık Arsa

26 Eylül 2016
PAYLAŞ
Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nden Satılık Arsa
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 5 adet arsasını 26.8 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Çiftlikköy Belediyesi Yalova Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yer alan 5 arsasını satışa çıkarıyor. İmarda konut alanı olarak gözüken arsaların toplam muhammen bedeli 26 milyon 876 bin 470 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi 12 Ekim 2016 günü 14:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek. İhale Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesi alması zorunlu olup, ihale şartnamesi Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliği'nden ücretsiz olarak görülebilir ya da 250 TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)
b) Kanuni ikametgâh göstermesi,
c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)
d) Noter tasdikli imza beyannamesi,
B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge,
b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

"Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap