Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden Palandöken’de Satılık 6 Arsa

Erzurum Palandöken'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

23 Aralık 2015
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden Palandöken’de Satılık 6 Arsa

Erzurum Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 6 arsasını satışa çıkarıyor...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Osman Gazi mahallesinde yer alan 6 adet arsasını satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedeli 22 milyon 649 bin 385 TL olan arsaların ihalesi 7 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14:00'da yapılacak. İhale Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacak olan istekliler ihale zarflarını 7 Ocak 2016 tarihinde saat 13:50'ye kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi emlak Şube Müdürlüğüne teslim etmek zorundalar. İhaleyi kazanan istekli satış bedelinin yüzde 50'sini peşin kalan yüzde 50'lik kısmı ise 5 eşit taksit halinde ödeyecek.

erzurum

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
b) Kanuni ikametgah sahibi olmak.
c) Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
d) Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
f) Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
g) Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
ı) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
i) Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
j) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
k) 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
l) Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
m) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.