Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden 12 Milyona Satılık Arsa

Samsun Atakum'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

14 Mart 2016
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden 12 Milyona Satılık Arsa

Samsun Büyükşehir Belediyesi, imar planında “Akaryakıt ve LPG istasyonu” kullanımında bulunan toplam 2 bin 694,56 metrekare arsayı 12 milyon muhammen bedel ile satışa çıkarıyor…

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ve imar planında “Akaryakıt ve LPG istasyonu” kullanımlı toplam 2 bin 694,56 metrekare arsayı 31 Mart Perşembe günü saat 15:30’da ihaleye çıkarıyor.

12 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkacak olan arsa ihalesine katılmak isteyenlerin tekliflernii en geç 31 Mart Perşembe günü saat 15:30’a kadar komisyon başkanlığına ulaştırması gerekiyor.

Samsun Atakum , Balaç Mahallesi F36B16D1D pafta, 11894 ada, 1 nolu parselde kayıtlı toplam 2 bin 694,56 metrekare arsa nitelikli arsa, yüzde 20 peşin kalanı ise 60 gün içinde ödenecek şekilde satışa sunuluyor.

İHALE KATILIM ŞARTLARI VE DETAYLARI
1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve Lpg istasyonu” kullanımında bulunan; TapudaAtakum İlçesi, Balaç Mahallesi, F36B16D1D pafta, 11894 ada, 1 nolu parselde kayıtlı yüzölçümü 2.694,56 m² arsa nitelikli taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile % 20’si peşin, kalan kısmının 60 gün içerisinde ödenmek üzere satışı yapılacaktır.
2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ¨500,00 (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.
3 - Söz konusu taşınmazın Muhammen Bedeli toplam ¨ 12.000.000,00 (Oniki Milyon Türk Lirası)’dır.
- İhalede yarışma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır.
4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı ¨ 360.000,00 (Üç Yüz Altmış Bin Türk Lirasıdır.)
5 - Bahse konu İhale 31.03.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
6 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kişiler için)
B. Kanuni ikametgâh belgesi,
C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
D. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
E. İmza Sirkülerinin verilmesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,
b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
G. Geçici teminatın verilmesi,(2886 sayılı D.İ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)
H. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge.
K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.
7 - Teklifler İhale günü olan 31.03.2016 Perşembe günü Saat:15.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Encümen Kalemine ) verilecektir.
- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.
- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Konut kredisi ipoteği olan ev satılabilir mi?

Konut kredisi ipoteği olan ev satılabilir mi?

Konut kredisi ile ev alacakların merak ettiği en önemli konulardan biri olan herhangi bir durumda kr

22 Eylül 2017


Gold N State Ankara’da 725 Bin TL’ye ofis sahibi yapıyor

Gold N State Ankara’da 725 Bin TL’ye ofis sahibi yapıyor

Ankara Çayyolu’nda kurulan Gold N State Ankara hemen teslim avantajı ve 725 bin TL’den başlayan fiya

22 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat