Tokat Zile Belediye Başkanlığı’ndan Satılık Gayrimenkul

Tokat Zile Belediye Başkanlığı, yapımı devam eden gayrimenkul kapsamında yer alan bazı taşınmazları 23 Mayıs Pazartesi günü saat 11:00’da ihale ile satışa çıkarıyor...

11 Mayıs 2016
Tokat Zile Belediye Başkanlığı’ndan Satılık Gayrimenkul Tokat Zile Belediye Başkanlığı, yapımı devam eden gayrimenkul kapsamında yer alan bazı taşınmazları 23 Mayıs Pazartesi günü saat 11:00’da ihale ile satışa çıkarıyor...

Tokat Zile Belediye Başkanlığı, belediye tarafından kat karşılığı yaptırılan ve yapımı devam eden gayrimenkul kapamında yer alan depo, sinema, kafeterya, nikah salonu ve dükkanı 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 11:00’da ihale ile satışa çıkarıyor.

İHALE BİLGİLERİ
1 - Belediyemiz tarafından kat karşılığı yaptırılan ve yapımı devam eden içerisinde bodrumunda kapalı Otopark zemin katında Depolu Asma katlı 4 adet Dükkan birinci katında sinema, 2 adet kafeterya nikah salonu, 2inci ve 3 katlarında ofis bulunan Kültür merkezi binasının giriş katındaki 555,00 m2 Bodrumlu asma katlı dükkân 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile 23/5/2016 Pazartesi günü Saat 11:00’da Muhammen bedel üzerinden, Zile Belediyesi Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.
2 - Bu işin muhammen bedeli (2.750.000,00) TL. KDV (%18) hariç fiyatıdır. İhaleye bedeli üzerinden çıkılacaktır. (İşyerinin KDV’si alıcıya aittir.)
3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.
4 - İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.
A) Gerçek kişilerden; 1) İkametgâh Belgesi, 2) Nüfus Cüzdan Sureti, 3) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 4) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, 5) Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) Tüzel Kişilerden; 1) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden) alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Şirketlerden; Noter tasdikli imza beyannamesi, 3) Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5) Derneklerden; tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7) Tüzel Kişi adına ihaleye katılan yetkilinin; Genel Kurulca gayrimenkul alması yönünde yetkilendirildiğine dair tüzel kişi Genel Kurul kararının noter tasdikli sureti 8) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
C- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
D - Zile Belediye Başkanlığı adına alınmış. (82.500,00) TL geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Zile Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındısı makbuzu
5 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.
6 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 50,00-TL’lik makbuz karşılığı ihalenin yapıldığı adreste bulunan Destek hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.
7 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
8 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Zile Belediye Başkanlığı Encümenine veya destek hizmetleri müdürlüğüne verilmesi şarttır.
9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.